Inkomensbeheer Eindhoven | Stichting Opmaat, inkomensbeheerder en bewindvoerder

Onze dienstverlening

Het kan voorkomen dat iemand niet langer in staat is om (tijdelijk of langdurig) zijn financiën te beheren. Hier kunnen allerlei redenen voor zijn. Stichting Opmaat ondersteunt mensen die zich in deze vervelende situatie bevinden. Dat doen we door administratieve ondersteuning aan te bieden. We gaan in overleg met alle betrokken instanties en zorgen voor passende en voor iedereen werkende oplossingen.

Inkomensbeheer

Als inkomensbeheerder gaan we allereerst het gesprek aan met alle betrokkenen. Zo leren we elkaar beter kennen en krijgen wij goed inzicht in dat wat er speelt. Daarna maken we duidelijke afspraken over wat er gebeuren moet om u verder te helpen. We gaan in overleg met de instanties en maken een budgetplan. We openen een bankrekening (beheerrekening) en eventueel een leefgeldrekening en spaarrekening. Stichting Opmaat regelt dat het inkomen op de beheerrekening gestort wordt en dat hier de vaste lasten van betaald worden. Daarna maken we afspraken met de woningbouwvereniging, energiemaatschappij, verzekeraars en zorgen ervoor dat subsidies, toeslagen, kwijtscheldingen en de belasting goed geregeld zijn. De klant ontvangt leefgeld en blijft altijd volledig op de hoogte van de afspraken die gemaakt worden.

We doen het samen. In goed overleg en vertrouwen in elkaar. Het gaat om een vrijwillige samenwerking, die altijd kan worden opgezegd. Als dit de wens is, dan gaan wij uit van een opzegtermijn van twee maanden.

Bewindvoering

Voor iedereen die vanwege lichamelijke- of geestelijke omstandigheden tijdelijk of blijvend niet in staat is zijn vermogensrechtelijke belangen te behartigen kan beschermingsbewind worden aangevraagd bij de kantonrechter.

Stichting Opmaat is een onafhankelijke organisatie die als bewindvoerder optreedt waar dat nodig is. Bewindvoering kan in de handen van familieleden of een goede kennis worden gelegd, maar dit is vaak niet wenselijk. Bewindvoering is een formele taak die lastig te combineren is met de persoonlijke band die er is met de persoon die onder bewind terecht komt. Er kunnen ruzies komen, waardoor familiebanden onder druk kunnen komen te staan. Het is uiteindelijk aan de kantonrechter om te bepalen wie verantwoordelijk is voor het bewind.

De bewindvoerder bepaalt wat er met de goederen die onder bewind zijn gesteld gebeurt. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de persoonlijke wensen van de klant. Onder goederen die onder bewind zijn gesteld verstaan we inkomen, bezittingen en toekomstige erfenissen. De bewindvoerder zorgt dat de financiële belangen van degene die dit zelf niet meer kan worden beschermd en beheerd.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening dan horen wij dat graag.